Allmän information.

 RENSNING AV CYKLAR I BARNVAGNSRUM OCH CYKELSTÄLL.
TIDNINGAR UPPE PÅ POSTBOXARNA.
ORDNINGSREGLER.

Det är åter dags för rensning i barnvagnsrum/cykelställ. Vi vill ha bort allt som inte ska förvaras i barnvagnsrummen. Där finns många obrukbara cyklar, säckkärror, möbler, pulkor och leksaker. Det som får förvaras i dessa rum är: barn/sittvagnar som användes regelbundet (inte de som stått oanvända många år) rullstolar/rollatorer, barncyklar och i mån av plats även vuxencyklar som användes regelbundet. Allt annat ska bort! Det står många obrukbara cyklar i barnvagnsrum och cykelställ. Vi måste  på något sätt hjälpas åt så att vi blir av med dessa mer eller mindre skrotade cyklar, några där ägaren flyttat. Det står även oanvändbara cyklar i cykelställen. Vi kommer att märka upp allt som inte ska förvaras i barnvagnsrum och de cyklar som vi bedömer är obrukbara (punktering, ingen kedja eller dylikt) i cykelställen och barnvagnsrummen med röd tejp. Det som står kvar med tejpen på den 10 oktober kommer att omhändertas 6 månader och sedan kastas. Detta gäller även det som vi vet att vi märkt, men som står kvar med tejpen borttagen. Märk gärna upp sitt/liggvarnar så vi vet vilka som används och vilka som är kvarglömda sedan  ägaren flyttat.
Är ni ägare till något som är uppmärkt flyttar ni det lämpligtvis till er balkong eller eget förråd eller kastar det när grovsopscontainern  kommer 27/9. Uppklippta lås ersätts ej!


Det kastas fortfarande tidningar ovanpå postboxarna. Eslövsbladet och lokaltidningen räknas som samhällsinformation och ska delas ut till alla, även de som har “ej reklam” fliken framme. Detta gäller även gratistidningen som Skånska Dagbladet delar ut då och då. Vill ni inte läsa tidningarna så kasta dom i tidningscontainern, varför ska någon annan gå ut med era tidningar?


Vi vill på förekommen anledning påminna om följande:
Det är inte tillåtet att borra och/eller spika på söndagar. Visa hänsyn till dina grannar!
Ha inte så hög volym på din stereo/tv så du stör grannarna någon tid på dygnet!
Grilla inte inne på gårdarna, använd grillplatsen vid södra gaveln på 39:an!
Stoppa in hela soppåsen i containern. Det är inte så svårt för fåglarna att sprida ut innehållet på parkeringen om halva påsen hänger utanför. Det finns plats om man går runt till baksidan på containrarna.
 

Container för grovavfall.

Det är dags att ta hit container för grovavfall (möbler mm).
Merab får tyvärr inte placera ut burar för elektronik, detta ska lämnas direkt på återvinningscentralen.

I containern för ej kastas kyl/frys, spis, tvätt/diskmaskin, mikrovågsugn, bildäck, lysrör, batterier och färg. Containern placeras på samma plats som tidigare i år, parkeringen vid garage nr 32.

Containern kommer:

Fredagen 27 september
KL. 7:30-14:30

Information från styrelsen.

                                                                    • Avloppsstammarna.
                                                                    • Vädring på balkongräcket.
                                                                    • Sopor i trapphus.
                                                                    • Sopor utanför containern.
                                                                    • Bilar stoppar ambulansen.

Vi har beslutat att relina avloppsstammarna och badrums/kökssticken. Vi väljer detta alternativ före stambyte föra att vi då inte behöver riva ut badrummen vilket betyder att kostnaden blir betydligt lägre och olägenheterna för lägenhetsinnehavarna mindre. Arbetet beräknas ta 2-3 dagar/lgh. Mot 2-3 veckor vid stambyte. Vi planerar att utföra reliningen år 2022 om inget oförutsett händer. Det är alltså tillåtet att renovera badrummen för dom som önskar.


Vädra inte mattor över balkongräcket! Detta innebär att smuts och damm hamnar på balkongen under. Det finns vädringställ att ställa på balkongen.


Det räcker att det står en påse sopor utanför lägenhetsdörren en kort stund för att det ska lukta illa i hela trapphuset. Behöver ni byta soppåse så gå ut med den gamla direkt i sopcontainern.


Det händer fortfarande alltför ofta att det ställs grovsopor utanför containrarna. Det ställdes sopor där dagen efter att vi hade haft grovsopscontainer här!! Merab har kvällsöppet 2 dagar i veckan, tisdagar och torsdagar. Kör dit med grovsoporna!

Det ser många gånger förfärligt ut vid sidan om containern för brännbart. Det beror dels på att det spills matavfall! När det kastas sopor där, men även på grund av att soppåsarna inte stoppas in hela vägen utan sticker ut utanför. Detta innebär att fåglarna river ut innehållet och det landar på marken. Containern är inte full då detta sker utan det finns gott om plats om man går runt till baksidan av containern eller kastar i nästa container. Avfallet på marken lockar dit råttor, och vi vill inte ha dom in bland husen.

Stoppa in soppåsen så att gummiduken innanför inkastet trillar ner!!


Bilar har setts stå parkerade framför bommarna från parkeringen in till föreningen. Det är ambulansen som har nycklar till dessa bommar för att kunna ta närmsta vägen in/ut vid behov. I dessa lägen kan sekunder vara livsviktiga!

Blockera inte dessa utfarter genom att parkera där!


                                               Styrelsen.

Ny elsäkerhetslag. Anmärkning vid brandsyn. Statusbesiktning avloppsstammarna. Balkongrenoveringen.

Den 1/7 2017 fick Sverige en ny elsäkerhetslag,

Det innebär att du som lägenhetsinnehavare har skyldighet att se till att den som utför arbete åt dig har rätt kompetens och behörighet. Du kollar detta på Elsäkerhetsverkets hemsida.Lagen innebär också att fastighetsägare har större ansvar att regelbundet kontrollera och förebygga fastighetens risker och olägenheter för boendes hälsa.Det har även kommit till vår kännedom att det finns lägenheter med elinstallationer som inte är gjorda av behöriga elektriker och därmed inte godkända och säkra.Vi har därför beslutat att genomföra en status- och elsäkerhetskontroll.Detta innebär att en besiktningsman kommer att besöka varje lägenhet.Han kommer att kontrollera bl.a. el-anslutningar, kopplingar och vägguttag.Han kommer även att bedöma riskerna för vattenskador i badrum vad gäller tätskikt och golvbrunn mm. Arbetet börjar 13 november. Besiktningsmannen kommer att lämna lapp i brevlådan ca 10 dagar innan med tid då han vill ha tillträde till lägenheten. Det är för er egen säkerhet viktigt att han får tillträde.

Firman heter BM Fuktteknik och besiktningen beräknas ta ca 30 min.


Vid senaste brandsynen fick vi anmärkning på barn/sittvagn i trapphus.

Detta är en helt onödig anmärkning då det står i såväl ordningsregler som i brandskyddsregler på anslagstavlan att barn/sittvagn inte får ställas i trapphuset. Den är lättantändlig och då den stod delvis ute i gången kan den vara ett hinder vid utrymning. Om den påträffas igen kommer vi att undersöka med våra jurister om det finns möjlighet för oss att forsla bort det som är lättantändligt och står i allmänna utrymmen och dessutom kan hindra utrymning.


Våra avloppstammar är snart 50 år. Vi ska därför spola och filma dessa för att få en uppskattning av statusen. Detta kommer att göras av Spolarna. De kommer i första skedet att ta stickprov och efter att ha utvärderat dessa besluta hur de ska gå vidare. Vi återkommer med mer information om tillträde till lght mm.


Vi vill påminna om att balkongrenoveringen fortsätter med hus 29-31-35 mars månad 2019 och 33-37-39 2020. Balkongen måste då vara helt tom. Ny panel sätts på panelväggen, så denna måste vara tillgänglig ända ner till balkonggolvet. Vi återkommer med arbetsordning och startdatum.

Status & säkerhetskontroll. Avloppsstammarna.

Status och elsäkerhetskontrollen är nu utförd och protokollen utskickade. Vi fick tillgång till samtliga lägenheter. Inga hade indikationer på fuktskador.

73 lägenheter hade ett eller flera A-anmärkningar bl.a.:

36! lägenheter saknade brandvarnare.

43 lägenheter hade bl.a. inte satt fast avloppsslang till tvätt/diskmaskin på rätt sätt.

26 lägenheter hade el-fel bl.a. ett eller flera jordade vägguttag där ingen jordledning var framdragen och kopplad. Dessa kan inte vara uppsatta av en behörig elektriker.använd behörig elektriker till att dra fram och koppla in jordledning eller sätta upp ojordade vägguttag. Enligt den nya el-säkerthetslagen är det olagligt att anlita elektriker utan behörighet att utföra el-arbeten.
Alla A-fel kommer att besiktigas så de är åtgärdade, information om tid kommer ca 10 dagar innan. Denna andra besiktning kommer vi att bekosta, men om det av någon anledning krävs ett tredje besök, om vi inte får tillträde till lägenheten eller felen inte är åtgärdade, kommer berörd lägenhetsinnehavare att få betala besöket. Status och elsäkerhetskontrollen kommer att utföras var 3:e år.


Vi har diskuterat framtida åtgärder angående avloppsstammarna.
Vid stambyte är det oundvikligt att badrummen rivs och det måste sedan upp nytt tätskikt på golv och väggar. Arbetstid ca 2-3 veckor per lägenhet.
Eftersom vi har en stam gemensamt med kök och badrum går det att relina stammen. Det görs, mycket förenklat beskrivit, genom att det “tillverkas” ett nytt rör inuti den gamla stammen. Badrummen behöver då inte röras. Arbetstid ca 2-3 dagar per lägenhet. Det är också betydligt billigare än stambyte.
Vid båda åtgärderna måste vi ha tillgång till lägenheterna. Det behövs ytterligare analyser av vad de båda alternativen innebär. Relining blir tidigast år 2021 när alla balkongerna är färdigrenoverade. Stambyte kan bli aktuellt tidigast år 2025. Vi kommer inom kort att meddela vilket alternativ vi beslutat genomföra. Ni som planerar att renovera ert badrum bör vänta på beskedet så ni inte renoverar badrummet och det sedan ska rivas ut vid eventuellt stambyte. Vi börjar med att, som vi informerat om tidigare, spola stammarna för att undvika stopp.

Styrelsen.

 

Spolning av avloppsstammarna.

Våra avloppsstammar är snart 50 år. Vi har spolat och filmat några för att bilda oss en uppfattning om underhållsbehovet. Det visade sig att de är i stort behov av underhåll.
Vi kommer att börja med att låta spola avloppsrören för att förhindra att det blir stopp. Arbetet kommer att utföras av Spoltec i januari. De kommer att börja med att spola de stående stammarna till kök/badrummet. Ni kommer att få en lapp i er postbox när det är dags för er lägenhet. Då måste det vara tomt under diskbänken och golvbrunnen i badrummet måste vara tillgänglig. Det är viktigt att de får tillgång till alla lägenheter, blir det stopp i en stam trycks avloppsvatten upp i golvbrunnen i ett av badrummen beroende på var stoppet sitter. Vi kommer att undersöka hur vi ska gå vidare med ytterligare åtgärder angående stammarna. De kommer inte att åtgärdas förrän år 2021 då renoveringen av balkongerna är färdig.

Årsavgifterna 2019. Avsättning inre fond. Snöröjning. Raketer och smällare. Barnvagnsrummen.

Årsavgifterna 2019.

Vi behandlade 181108 budgeten för 2019.
Positivt:
Lägre ränta på lån omskrivna i år och planerade omskrivningar nästa år.
Ingen höjning av frjärrvärmetaxan.

Negativt:
högre taxor på el., vatten och sophämtning.

Sammantaget kan vi konstatera att vi kan ha oförändrade månadsavgifter nästa år.
Garagehyran och kabel-tv avgiften blir också oförändrade.


Avsättning av inre fond.

En del av månadsavgiften sätt av till inre reparationsfonden. Vår avsättning är betydligt högre än likvärdiga bostadsrättsföreningar och avsatta medel i fonden blir högre för varje år. Det finns föreningar som tagit bort fonden helt. Vi anser inte att det är ekonomiskt försvarbart att fortsättningsvis låsa upp likvida medel på detta sätt.
Fonden ska finnas kvar men vi har beslutat minska avsättningen fr.om 190101.


Snöröjningen.

Vid snöröjning behöver fastighetsskötaren någonstans att lägga snön. Vi kommer därför att ta bort möjligheten att parkera på mc-platsen vid garage 32 och f.d. mc-platsen vid garage 17. När snön kommer sätter vi sopsäckar över p-skyltarna, då är det inte tillåtet att parkera på dessa platser.


Raketer och smällare.

Det är lite tid ännu innan årsskifte men vi vill redan nu passa på att informera om hur vi ser på det här med raketer och smällare.
Vid senaste årsskifte sköts det enligt uppgift upp raketer inne mellan husen. Detta är mycket oansvarigt och naturligtvis inte tillåtet (skräpet låg även kvar flera dagar). Det kastades även smällare i närheten av entréer. De som vill fira in det nya året på dessa sätt måste gå ut från området, ju längre ut desto bättre, och skjuta upp raketer och smällare. Det gäller att vara extra uppmärksam på de så kallade “svävande lyktorna” av olika fabrikat som lyfter från marken. Fastnar en sådan under takfoten är det lätt att den antänder träpanelen och det blir en eldsvåda.


Barnvagnsrummen.

Det behövs utrensning i flera barnvagnsrum. Där ska inte förvaras säckkärror, cyklar med punktering, barn/sittvagnar som inte ska användas mer mm. Detta får förvaras i egna förrådet eller på balkongen. Rummet är till för barn/sittvagnar som används och barncyklar. Fungerade vuxencyklar får ställas där i mån av plats.


 

Info om Balkongerna, Hyra lokal, Fimpar, Batteriholken & hundskall.

Balkongerna
Uthyrning Rönningen
Fimpar i rabatterna (igen!)
Batteriholken
Hundskall

Renoveringen av balkongerna på 41-43-45 blir färdiga under hösten.

Vi går 2019 vidare med 29-31-35. Arbetet beräknas påbörjas ca 1 Mars.

Då det visat sig att man vid tidigare målning förmodligen använt fel färg, och det därmed blir blåsor om vi målar en gång till, måste vi spika ny panel på samtliga balkonger. Detta innebär att alla väggar måste vara helt tomma när entreprenören kommer. Betongväggarna ska lagas vid behov. De måste även ha golvet fritt för att kunna arbeta utan att t.ex. trädgårdsmöbler står i vägen.

Närmare information med arbetsordning mm kommer till berörda hus.


Bfr Vanås har nu själv tagit över kvarterslokalen Rönningen. Deras styrelse har beslutat hyra ut lokalen för födelsedagar mm. För mer information och bokning kontakta vicevärden på Brf Vanås Camilla Rosman tel: 0704-460046.


Ni som röker på balkongerna MÅSTE ha en burk där som ni kan kasta era filmpar i. Det finns fortfarande de som kastar fimpen ut i rabatten och när barken är nu torr är risken stor att den antänds. Vi har tidigare påtalat detta men fått information om att detta fortfarande sker. Besökare har setts kasta fimpen i rabatten sidan om entrén istället för att gå 10 m och kasta den i askkoppen som sitter på papperskorgen. Kasta inte fimpar i rabatter och på gräsmattor!!!


Boxen för använda batterier är borttagen. Det hände ofta vid tömning att det trillade ut bl.a. kanyler. Detta innebär att varken fastighetsskötaren eller Merab vill tömma den. Alla använda batterier ska nu lämnas till Merab.
Det är miljöbrott att kasta dom någon annanstans.


Det har inkommit flera klagomål på hundar som skäller. Det är mest irriterande när de skäller på tidiga morgnar och sena kvällar, men hundskall dagtid kan vara nog så irriterande. Se nedan utdrag ur stadgarna §38:

“Vid användning av lägenheten ska bostadsrättshavaren se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför lägenheten”

Fimpar i rabatterna & skräp utanför containern.

Ni som röker på balkongerna måste ha en burk där ni kan kasta era fimpar i. Det finns de som kastar fimpen ut i rabatten och när barken nu börjar torka är risken stor att det antänds. Vi har redan haft en brand i en rabatt på grund av en brinnande fimp och vill definitivt inte ha fler.


Det ställs fortfarande skräp utanför containrarna. I förra veckan stod där ett badrumsskåp och gipsskivor med reglar på. Det stod även 5! blåa sopsäckar med nedrivna tapeter. Detta måste ju att gå att förvara i förråd eller på balkongen i väntan på grovsopors-containern som kommer sista fredagen i April och September. Ni som ställer skräp där, hur tänker ni?? Varför ska alltid “någon annan” lägga ner tid på att köra bort ert skräp. Vill ni bli av med det direkt så kör det till Merab. De har öppet kvällstid en gång i veckan.

Städning i tvättstugorna.

Tvättstugorna städas mycket dåligt av vissa användare. Det ligger tvättmedel på Golvet och Maskinerna. Filtren är inte rengjorda på Torktumlaren och i Torkskåpet.

Lämna Tvättstugan som du själv vill att den ska vara när du ska tvätta!

Det är numera ganska vanligt att man har Tvättmaskin i lägenheten. Blir inte städningen bättre måste vi på allvar undersöka om det går att i varje fall stänga någon Tvättstuga helt, och kanske lösa städningen på de andra på något annat sätt. Detta medför såklart en kostnad som alla får vara med att betala. Det händer ofta att bokade Tvättpass inte används. Då detta händer även på helgerna skapar det en viss irritation. Det finns boende som bara kan tvätta helgerna och blir, med all rätt, irriterade när Tvättstugorna är uppbokade, men ingen tvättar. Har du bokat tvättid men inte kan/behöver använda den, plocka bort din bokningscylinder så Tvättstugan blir ledig för någon annan som behöver den.